Blockeel - Timmermans. Advocaten in vastgoed, omgevingsrecht en overheidsopdrachten

Privacy statement

GEGEVENSBESCHERMING

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ("AVG" of "GDPR") genieten de persoonsgegevens van natuurlijke personen een bijzondere bescherming. Persoonsgegevens zijn gegevens die toelaten om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

Op de website www.privacycommission.be vindt u meer informatie over de privacywetgeving in België.

Blockeel-Timmermans Advocaten (verder "BTA") is de verantwoordelijke van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten.

 

VERWERKINGSDOELEINDEN

Naar gelang uw activiteiten en uw relatie tot BTA, verwerken wij o.a. volgende persoonsgegevens:

uw persoonlijke identificatiegegevens, naam, voornaam, naam onderneming en ondernemingsnummer, adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer en andere gegevens die u ons overmaakt, facturatiegegevens, gegevens die wij verwerven door cookies.

De persoonsgegeven van cliënten worden verwerkt met als doel cliënten te identificeren om (a) hen te contacteren, (b) juridische bijstand te verlenen, (c) te factureren, (d) het toesturen van promotionele of commerciële informatie, (e) het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

Daarnaast worden persoonsgegevens van (contactpersonen bij) leveranciers, correspondenten, mogelijke nieuwe cliënten/prospecten, confraters, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, voormalige advocaten/medewerkers, sollicitanten, etc. verwerkt met als doel (a) hen te kunnen contacteren, (b) direct marketing en public relations (waaronder het versturen van een nieuwjaarskaartje of de uitnodiging voor een opleiding). Tenslotte worden gegevens van andere partijen in het geding geregistreerd met het oog op de verdediging van cliënt.

Hierbij houdt BTA zich aan het principe van de minimale gegevensverwerking en registreert enkel de strikt noodzakelijke gegevens.

De persoonsgegevens worden door BTA bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie met BTA en om te voldoen aan onze wettelijke en/of beroepsverplichting tot het bijhouden van dossiers.

 

RECHTSGROND

BTA gebruikt persoonsgegevens (a) wanneer de toestemming van de betrokkene werd verkregen of (b) in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of (c) het vervullen van  wettelijke of reglementaire bepalingen of (d) om redenen die het gerechtvaardigde belang betreffen.

 

RECHTEN

In toepassing van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden, beschikt u over volgende rechten:

Recht op inzage, rectificatie en overdraagbaarheid: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen of om deze te (laten) vervolledigen. Tevens kan u ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen en de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking van verwerking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Hierbij heeft u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven, behoudens ingeval de verwerking ervan voor ons noodzakelijk is voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang.

Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, kan u deze toestemming steeds intrekken.


MEDEDELING AAN DERDEN

In bepaalde gevallen is het nodig dat wij persoonsgegevens doorgeven aan personen buiten BTA om onze overeenkomst met u uit te voeren, dit betreft bijvoorbeeld persoonsgegevens die gedeeld worden met andere advocaten, rechtbanken of andere overheidsdiensten, aan derde dienstverleners (o.m. boekhouder, verzekeringsmaatschappijen, IT-beheerder). Verder dient BTA soms persoonsgegevens te verstrekken aan derden in de uitvoering van onze deontologische of wettelijke verplichtingen, of om onze rechtmatige belangen te beschermen. Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening.  Hierbij wordt alles in het werk gesteld om de naleving van regelgeving inzake gegevensbescherming te garanderen.

BTA draagt geen persoonsgegevens over buiten de EER.

 

VEILIGHEID

BTA treft veiligheidsmaatregelen om verlies, vervalsing, vernietiging, niet-toegestane kennisgeving aan derden van persoonsgegevens te vermijden. In geen geval kan BTA aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Berichten en bijlagen worden grondig gescand op alle bekende virussen. BTA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een mogelijk besmette of beschadigde mail.

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen of opmerkingen hebben m.b.t. de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze sturen naar info@blockeel-timmermans.be