Blockeel - Timmermans. Advocaten in vastgoed, omgevingsrecht en overheidsopdrachten

Vereniging van Mede-Eigenaars kan verhuur van private kavels via Airbnb door de rechter laten verbieden

Op vraag van de Vereniging van Mede-Eigenaars verbiedt de Vrederechter van het Kanton Deinze een eigenaar om zijn appartement voor korte periodes via Airbnb te verhuren.

In een vonnis van 21 maart 2017 oordeelt de Vrederechter dat aangezien overeenkomstig de basisakte het betrokken appartement is bestemd voor privé-bewoning, het enkel kan worden verhuurd voor langere termijn en niet voor korte periodes aan toeristen via Airbnb.

Verder is de Vrederechter van oordeel dat het naleven van de in de basisakte ingeschreven verplichting om bij verhuur de syndicus te verwittigen van de volledige identiteit van de nieuwe bewoners en de datum van het ingaan van de bewoning, bij verhuur via Airbnb zeer moeilijk voorstelbaar en praktisch onuitvoerbaar is.

Evenzo is bij verhuur via Airbnb geen controle mogelijk op de in de basisakte ingeschreven regel dat de kavels, in verhouding tot hun oppervlakte en inrichting, niet mogen worden bewoond door een overmatig aantal personen.

De Vrederechter besluit ten slotte ook tot de schending van de basisakte op het punt dat elke eigenaar het recht heeft om te beschikken over zijn privé-eigendom op voorwaarde niet te schaden aan de rechten van de andere mede-eigenaars. De verhuring via Airbnb impliceert immers extra gebruik van de gemene delen door wildvreemden, toenemend en ongecontroleerd personen- en wagenverkeer in het gebouw dag en nacht, eventuele overbezetting van het appartement door extra bewoners en bijkomende circulatie van sleutels.

Op te merken is dat de Vrederechter zijn oordeel steunde op bepalingen die in de meeste basisakten of reglementen van mede-eigendom terug te vinden zijn. Dergelijke bepalingen bieden de Vereniging van Mede-Eigenaars derhalve een rechtsgrond om zich te verzetten tegen de verhuur via Airbnb van kavels bestemd tot privé-bewoning.

 

Jos Timmermans